Телефони контакт центру:
Графік роботы контакт центру: Пн-Пт с 9.00 до 18.00, Сб с 9.00 до 16.00
(048) 796-61-60, 098-869-61-61(viber), 063-269-61-61, 099-282-61-61

Шановні абоненти!
Приватбанк з 12.02.2022
вносить зміни до номера розрахункового рахунку компанії NIKA NETWORK
новий рахунок UA303052990000026007044918671

Графік роботы контактного центру на прийняття дзвінків: Пн-Пт с 9.00 до 18.00, Сб с 9.00 до 16.00
В Телеграмм боте ви можете залишити заявку на ремонт, дізнатися стан рахунку та здійснити оплату. Наші інформаційні канали в Вайбер и Телеграмм.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
на надання телекомунікаційних послуг
м. Одеса


Фізична особа – підприємець Камінська Ірина Олександрівна (надалі - «Провайдер»), який зареєстрований Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 10.06.2014 р. за № 2 556 000 0000 111803 на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, пропонує будь-які правоздатній і дієздатній особі, чия воля буде виражена ним особисто або через належним чином уповноваженого представника , іменований надалі Абонент – акцептували цю Публічну оферту (уклали Договір) згідно ст.. 633 Цивільного кодексу України на надання телекомунікаційних послуг на умовах, викладених нижче:
1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до даного Договору Провайдер надає Абоненту обсяг телекомунікаційних послуг, що обумовлені Додатками до Договору (доступ до мережі Інтернет), що є продуктом діяльності Провайдера (надалі – «Послуга»), за вартістю і характеристиками зазначеними у Додатках к дійсному Договору, що направлені на задоволення потреб Абонента у сфері телекомунікацій.
1.2. Вищезазначені Додатки до Договору являються невід’ємною частиною Договору.

2. Момент укладення договору

2.1. Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх, що вже є Абонентами Провайдера або мають намір, бажання і можливості стати Абонентами Провайдера
2.2. Акцепт оферти – отримання телекомунікаційних послуг в порядку передбаченому даним Договором, за цінами, які встановлені та економічно обґрунтовані Провайдером та вказані на Інтернет ресурсі http://nnw.od.ua, а також згода з умовами оплати, надання та отримання послуг.
2.3. Договір вважається укладеним:
• Для нових Абонентів – з моменту надання заявки Абонентом на підключення до телекомунікаційних послуг, яка надається у формі, затвердженою Провайдером;
• Для Абонентів, які користуються телекомунікаційними послугами до моменту вступу в дію цього Договору Публічної оферти – з моменту сплати за користування телекомунікаційними послугами;
2.4. Факт отримання та сплати телекомунікаційної послуги є беззастережним прийняттям Абонентом умов цього Договору.
2.5. Абонент, що скористався та сплатив послуги телекомунікаційні послуги, розглядається як особа, що вступила з Провайдером у договірні відносини.

3. Права та обов’язки Провайдера

3.1. Провайдер зобов’язаний:
3.1.1. Підключити Абонента до своєї телекомунікаційної мережі і забезпечувати безперебійне та якісне надання послуг.
3.1.2. Проводити перерахунок абонентної плати, якщо пошкодження телекомунікаційної мережі виникло не з вини Абонента та не усунуто протягом терміну, встановленого законом, крім обставин, наведених в п. 7.1. цього Договору.
3.2. Провайдер має право:
3.2.1. Проводити зміну параметрів Послуг, діючих тарифів, порядок розрахунків, які встановлюються Провайдером самостійно, порядку їх нарахування, форми та порядку оплати в порядку, передбаченому законодавством.
3.2.2. При зміні Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку (надалі – «Граничні тарифи»), Провайдер здійснює перерахунок вартості Послуг, що надаються Абоненту, з дня запровадження нових тарифів без погодження цих змін з Абонентом.
3.2.3. Провайдер має право змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Провайдером самостійно, попередивши Абонента про зміни, в порядку, встановленому законодавством України.
3.2.4. В односторонньому порядку припинити дію Договору в разі порушення Абонентом чинного законодавства та положень цього Договору.
3.2.5. Застосувати у відношенні до Абонента, за яким утворилася заборгованість по наданим Послугам, та/чи яким порушено законодавство у сфері телекомунікацій, передбачені чинним законодавством заходи щодо стягнення такої заборгованості, а саме:
• повідомити Абонента про необхідність погашення заборгованості;
• нараховувати пеню;
• установлювати рівень кредитування та/або заборгованості з їх оплати;
• скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання без попереднього попередження про це Абонента (якщо споживачем не була вчасно внесена сума коштів відповідно до Договору, або внесена споживачем сума вичерпується).
• змінювати порядок оплати;
• розірвати в односторонньому порядку договір з таким Абонентом;
• стягнути заборгованість, що утворилася, у судовому порядку.

4. Права та обов’язки Абонента

4.1. Абонент зобов’язується:
4.1.1. Прийняти надані Провайдером Послуги з підключення до телекомунікаційної мережі шляхом підписання відповідного підтверджуючого документа.
4.1.2. Внести на розрахунковий рахунок Провайдера необхідну суму коштів до початку отримання Послуги.
4.1.3. Отримати письмову згоду власника приміщення (будинку), де підключається послуга доступу в Інтернет, на проведення Провайдером робіт з підключення та забезпечити доступ до приміщень, до наявної інфраструктури та комунікацій, стояків та ліній зв’язку, які необхідні для виконання робіт (у тому числі до площ, які знаходяться в спільній власності чи власності третіх осіб і т.п.), а також самостійно отримати усі необхідні письмові погодження. У разі неможливості доступу спеціалістів Провайдера для проведення робіт строки підключення та ремонту Провайдером не гарантуються. У випадку, коли Абонент не надає зазначеного дозволу (письмову згоду), Договір може бути припинений Провайдером в односторонньому порядку, при цьому Абонент відшкодовує збитки, які були нанесені Провайдером у зв’язку з розірванням Договору згідно з діючим законодавством України.
4.1.4. У разі отримання від Провайдера обладнання, яке необхідно для отримання Послуг і яке є власністю Провайдера, підписати акт приймання – передачі такого обладнання у своє користування.
4.1.5. Контролювати роботу власного кінцевого обладнання, включаючи таке, що без його відома може самостійно встановлювати з’єднання (модем, факсиміле-апарат і т.п.).
4.1.6. Надати Провайдеру наступні документи засвідчені власноручним підписом:
• для фізичних осіб – паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію постійного місця проживання; посвідка на тимчасове або постійне проживання – для іноземців та осіб без громадянства; документ, що засвідчує наявність пільг (при наявності); індивідуальний номер фізичної особи – платника податків, за винятком осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовились від прийняття ідентифікаційного номеру та офіційно повідомили про це відповідні державні органи; документ, що підтверджує право власності на житлове приміщення (у разі відсутності відповідної відмітки у паспорті громадянина України).
• для юридичних осіб, фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності – документ, що підтверджує право власності чи користування приміщенням; згоди орендодавця на прокладення телекомунікаційних мереж та підключення послуги доступу в Інтернет орендарю (уразі потреби); виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців; копію свідоцтва про реєстрацію платника податків; гарантійного листа щодо сплати послуг;
4.1.7. В місячний термін повідомляти Провайдера про свій виїзд із приміщення, продаж підключеного до послуги доступу в Інтернет приміщення, про призначення нової особи, відповідальної за кінцеве обладнання.
4.1.8. В 10-денний термін письмово повідомляти Провайдера про зміну наступних відомостей: зміну назви, місцезнаходження, контактного телефону, факсу, банківських та/або податкових реквізитів; зміну керівника підприємства; припинення діяльності чи банкрутство Абонента. Якщо Абонент не повідомив Провайдера письмово про вказані обставини, то передані від Провайдера Абоненту повідомлення та документи вважаються отриманими, та Абонент не звільняється від оплати Послуг, відповідно до направлених Абоненту рахунків Провайдера.
4.1.9. Не виконувати модернізацію та/чи програмування обладнання, а також не допускати самовільного підключення кінцевого обладнання до мережі, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Провайдера чи на функціонування мережевого обладнання Провайдера.
4.1.10. Не передавати самовільно абонентські пристрої в оренду підприємствам, установам, організаціям і громадянам. У випадку передачі приміщень, у яких встановлені підключені до мережі Провайдера абонентські пристрої, в оренду чи найом третім особам, Абонент зобов’язаний попередньо, в місячний термін, письмово повідомити про це Провайдера.
4.1.11. Абонент зобов’язується використовувати лише кінцеве обладнання, яке має сертифікат відповідності.
4.1.12. У разі необхідності виконання робіт з підключення до мережі Провайдера (підключення Абонента до місця, в якому будуть надаватись Послуги), а також додаткових робіт з підключення до мережі (будівництво та/або ремонт кабельної каналізації, а також будівництво та/або ремонт кабельного вводу в будинку, де знаходиться місце надання Послуг):
• оплатити ці роботи в повному обсязі;
• прийняти ці роботи.
4.1.13. Не використовувати надані Провайдером Послуги для надання Послуг третім особам.
4.1.14. Надати Провайдеру усі необхідні документи для укладання цього Договору та додатків до нього. Форма та перелік таких документів встановлюється Провайдером відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.1.15. Абонент зобов’язується належним чином виконувати усі правила користування Послугами, які будуть міститися у Додатках до цього Договору. При порушенні зазначених правил користування Послугами Провайдер має право застосувати положення п. 3.2.4., п. 3.2.5. цього Договору та положень чинного законодавства України.
4.1.16. З моменту укладення дійсного договору своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату Послуг, що надаються Провайдером, відповідно п. 5.3. Договору.
4.1.17. Здійснювати оплату Послуг, що надаються Провайдером, відповідно до положень розділу 5. Договору.
4.2. Абонент має право:
4.2.1. Відмовитись від Послуг та припинити дію Договору у порядку, визначеному цим Договором.
4.2.2. Письмово звернутись до Провайдера для зміни та доповнення переліку Послуг, що надаються, зміни тарифного плану Послуг, що надаються Провайдером Абоненту, на підставі відповідної заявки.
4.2.3. Письмово звернутися до Провайдера з проханням розшифрувати нараховану до сплати суму за отримані Послуги тільки за той розрахунковий період, до якого Абонент має претензії. Провайдер, з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі, безоплатно розшифровує нараховану до сплати суму тільки за той розрахунковий період, до якого Абонент має претензії.
4.2.4. У разі незгоди з новими тарифами Провайдера Абонент має право відмовитись від Послуг та розірвати цей Договір або Додаток до Договору, письмово попередивши про це Провайдера до введення в дію змін на тарифи.

5. Порядок розрахунків

5.1. Сторони дійшли згоди, що сплата телекомунікаційних послуг, що надаються відповідно до Дійсного Договору здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Провайдера грошових сум за надання телекомунікаційних послуг з зазначенням номеру особового рахунку, номер договору, які присвоюються Провайдером Абоненту, або номеру та дати рахунку, що виставляється Провайдером Абоненту.
5.2. Абонент при укладенні дійсного Договору сплачує Провайдеру грошову суму, що складається з вартості підключення та разових послуг Провайдера на підставі рахунку, виставленого Провайдером, який сплачується Абонентом на протязі 5-ти банківських днів.
5.3. Для отримання телекомунікаційних послуг Абонент здійснює щомісячно, до 1 числа розрахункового періоду (1 календарний місяць), внесення на особовий рахунок грошової суми за послугу доступу до мережі «Інтернет», у розмірі не менш ніж встановлені у Додатках до Договору.
5.4. Відновлення сервісу Абоненту, що був призупинений з вини Абонента відбувається протягом 2 (двох) діб, за винятком вихідних та святкових днів, з моменту оплати встановленої у Додатках до Договору суми авансу, або суми боргу на розрахунковий рахунок Провайдера, що підтверджується банківською випискою, а також за умови обов’язкової сплати Абонентом послуги за повторне включення Послуги.
5.5. Нарахування плати за користування Послугами здійснюється з дня їх підключення.
5.6. При зміні Абонентом тарифного плану Послуг, що надаються, на підставі письмового звернення з відповідною заявкою до Провайдера, нарахування плати за користування зміненим тарифним планом на Послуги буде здійснюється з дати зміни такої послуги.
5.7. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата та інші обов’язкові платежі нараховуються Абоненту в повному обсязі.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору згідно з чинним законодавством України.
6.2. У разі виявлення пошкодження, яке сталося з вини Абонента, останній зобов’язаний відшкодувати Провайдеру усі витрати з усунення пошкодження.
6.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Абонентом грошових зобов’язань, включаючи затримку оплати Послуг понад встановлений термін, Абонент сплачує Провайдеру пеню за кожну добу затримки платежу в розмірі чинної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.
6.4. Сторони дійшли згоди, що до вимог про стягнення заборгованості за надані телекомунікаційні послуги застосовується позовна давність у три роки.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини іншої Сторони. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, протиправні дії третіх осіб, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 48 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України, яке надається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня настання таких обставин. У випадку неможливості виконання Стороною обов’язків за Договором через протиправні дії третіх осіб така Сторона повинна в зазначений вище термін надати документ, який буде підтверджувати протиправність дій саме третіх осіб.
7.2. Провайдер не несе відповідальності за неможливість виконання умов цього Договору внаслідок дії або бездіяльності третіх осіб, що безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору.

8. Термін дії договору

8.1. Дійсний Договір Публічної оферти діє з моменту приєднання до нього Абонента.
8.2. Термін дії дійсного Договору не обмежений.
8.3. Абонент має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Провайдером або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання Договору Абонент зобов’язаний повідомити письмово Провайдера за місяць до розірвання.
8.4. Після розірвання дійсного Договору Публічної оферти на сайті Провайдера http://nnw.od.ua всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.
8.5. У разі необхідності, за бажанням Абонента даний договір може бути оформлений у письмової формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід’ємною частиною.

9. Реквізити та підписи Сторін

ПРОВАЙДЕР
ФОП Камінська І.О.
65062, Одеська область,
м.Одеса, Приморський район,
вул. Посмітного, 12
Банківські реквізити:
Найменування: Камiнська I.О. ФОП
Р/р: 26009054305608
Код банку(МФО): 328704
Найменування банка отримувача: ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА
Код отримувача(код ЄДРПОУ): 2821611821